Với triết lý kinh doanh cao cả“Trọn chữ TÂM, vẹn chữ TÍN”,
VIMEFULLANDmang giá trị cốt lõi và định hướng phát triển chodòng sản phẩm bất động sản hệ sinh thái xanh
và các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe nhằm thực hiện sứ mệnh
mang đến một “miền đất hạnh phúc vẹn tròn” cho các gia đình Việt.